The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

En Virkelig
Forskjell.
Nå.
& for Fremtiden

Mine tanker om bærekraft - balanse, respekt og fotavtrykk

Svenn Poulsen, Group Vice President Wellspect HealthCare and Chairman of the Board of Directors for Dentsply IH AB.

Når jeg tenker på bærekraft er det tre ord som dukker opp - balanse, respekt og fotavtrykk.

Balanse er viktig – som individ, ansatt og som selskap. Det som skal gjøres skal ikke gå på bekostning av noens helse, sikkerhet eller planeten vi lever på. Jeg er overbevist om at hvis du kan balansere miljøpåvirkningen samtidig som du beholder sosial og økonomisk bærekraft, har du gode forutsetninger for å lykkes som selskap.

Vårt ansvar som selskap er i prinsippet større enn selskapet selv. Det handler om respekt for oss som lever nå, for de som har levd før oss og for kommende generasjoner. Vi må alltid huske at vi ikke er alene om dette. Vi som selskap tar det ansvaret, ikke bare fordi vi må, men fordi vi vil.

Vi ønsker å være en arbeidsplass som assosieres til mennesker som er omtenksomme, positive og vennlige mot hverandre. Vår ambisjon når vi utvikler nye produkter er å gjøre en virkelig forskjell for brukeren, samtidig som vi reduserer miljøavtrykk og produksjonskostnader. Dette er, og vil fortsette å være, vår største utfordring når det gjelder bærekraft.

Wellspect Sustainability Banner

Viktige hendelser

Økt fokus på bærekraft
Bærekraft blir et stadig viktigere aspekt i vår virksomhet. Wellspect intensiverte arbeidet i løpet av 2019 ved å utvikle en ny modell for bærekraft og implementerte en rekke aktiviteter på hovedkontoret og i produksjonen i Mölndal. Det arbeidet fortsetter i løpet av 2020 for å integrere bærekraft i alt vi gjør; prosesser, beslutningstaking, oppfølging, verktøy og systemer, opplæring etc. Vi vil også involvere vårt produksjonsanlegg i Kazan i dette arbeidet, samt våre datterselskaper i andre land.

Forbereder for grønnere LoFric: Fabrikken i Mölndal modifiserte belegningsprosessen for å muliggjøre bruk av løsemidler med lavere miljøpåvirkning og bruk av mindre vann og kjemikalier. Den nye miljøtillatelsen som ble godkjent i 2019 muliggjør konvertering.

Produktutvikling: Wellspect har lansert et nytt kateter for kvinner; LoFric Elle. Produktet ble utviklet i samarbeid med brukere og helsepersonell, med fokus på økt verdighet. I alle ledd i utviklingsprosessen ble produktets miljøavtrykk vurdert, og livssyklusanalyse var et viktig verktøy i beslutningsprosessen. Store deler av produkt emballasjen er for eksempel resirkulerbar.

Redusert produksjonsavfall: Wellspect har redusert avfallet fra produksjonen, for eksempel i belegnings- og stanseprosesser, samt i emballasjen til LoFric Sense, LoFric Origo og LoFric HydroKit. Dette har vi oppnådd gjennom samarbeid mellom avdelingene for produksjon, kvalitet og F&U samt digitale verktøy og metoder fra Lean.

CO2: Utslipp av klimagasser forårsaket av forretningsreiser ble redusert med 37% ved å øke antall digitale møter, velge å reise oftere med tog og med en generelt mer restriktiv reisepolitikk.

Kjemikalier: I løpet av 2019 ble de fleste kjemikaliene som ble brukt i Mölndal gjennomgått, og 138 kjemikalier ble erstattet enten helt eller til et bedre alternativ.

En grønnere kateteroverflate mer i balanse med naturen.

En viktig del av vårt kontinuerlige arbeid for å redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter og prosesser har vært å implementere en ny beleggningsprosess for LoFric.

Hvis du er interessert i livssyklusanalysen til LoFric, kan du kontakte din lokale representant.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Identifisere potensielle produktforbedringer med LCA.

Hos Wellspect bruker vi livssyklusanalyse som et verktøy for å identifisere hvilke faktorer innen produksjonen av produktene våre som har størst miljøpåvirkning, og gjennom det kan vi identifisere potensielle produktforbedringer og "hotspots".

LCA-prosessen ser på alle områder av produksjonsprosessen, fra innkjøp av råvarer og produksjon til distribusjon og endt levetid.

POBE - Det best mulige kateterrørsmaterialet tilgjengelig i dag

Det var en livssyklusanalyse i 1990 som startet reisen til et PVC-fritt sortiment. Siden 2009 er materialet i LoFric kateterrørene POBE, en polyolefinbasert elastomer.

POBE-materialet i røret inneholder ikke PVC eller myknere og kombinerer veldig gode fysiske egenskaper med en eksepsjonelt god miljøvennlighet.

POBE består av karbon og hydrogen og materialet har lav miljøpåvirkning, for eksempel 33% lavere miljøbelastning for katetre i POBE sammenlignet med polyuretan *. ”

Sustainability Banner LoFric

Strategi for bærekraft

Dentsply IH AB, som inkluderer Dentsply Sirona Implants og Wellspect HealthCare, jobber for et bærekraftig samfunn med en helhetlig tilnærming der miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter er gjensidig avhengige og avgjørende for resultatet. Vi bruker ressursene våre effektivt og ansvarlig og jobber for å gjøre en forskjell for nåværende og kommende generasjoner.

Som et ledende selskap innen helse og dentale implantater er vi:

Proaktive, i vårt syn på miljøspørsmål. Vi tar vårt ansvar på alvor og oppfordrer til utvikling og implementering av prosesser og teknologier med minst mulig miljøpåvirkning. Vi reduserer miljøpåvirkningen ved å bruke prinsippene redusere, gjenbruke og resirkulere. Vi bruker livssyklusvurderinger for å redusere miljøpåvirkningen av produktene våre.

Omsorg, når det gjelder helse og trivsel til våre ansatte. Vi ønsker at våre ansatte skal føle seg trygge og glade på jobben, og ha muligheten til å utvikle seg både profesjonelt og som enkeltpersoner. Arbeidsmiljøet skal være preget av åpenhet og alle individer skal behandles likeverdig og med respekt. Ingen ansatte skal rammes av sykdom eller skade på grunn av arbeidet. Vi forbedrer kontinuerlig arbeidsmiljøet, både organisatorisk, sosialt og fysisk.

Vi overholder alle aktuelle regelverk fra myndighetene og andre forpliktelser som vi har. Vi driver vår virksomhet fra et bærekraftperspektiv og har retningslinjer for miljø, helse og sikkerhet i alle deler av organisasjonen og verdikjeden.

Forpliktet til kontinuerlig forbedring for en bærekraftig fremtid. Kontinuerlig forbedring er nødvendig for at vi skal kunne ta vårt samfunnsansvar og styrke vår konkurranseevne. Gjennom en åpen dialog med våre interessenter kan vi forstå hvilke forventninger som finnes på oss som selskap og hvordan vi kan utvikle og forbedre oss. Vi gjennomfører materialanalyser for å finne ut hvilke aspekter av bærekraft vi trenger å prioritere. Prosessene våre sikrer at vi respekterer menneskerettighetene og motvirker korrupsjon, det samme gjelder partnerne våre. Vårt ansvar som selskap handler om respekt for menneskene som lever nå, for de som levde før oss og for kommende generasjoner.

 
Wellspect Sustainability 4 focus areas 2006

Fokusområdene våre

Vi jobber aktivt med bærekraft innen mange områder. Som en hjelp til å strukturere og tydeliggjøre arbeidet vårt har vi identifisert fire fokusområder.
Les mer:

God helse og velvære
Sikkert, engasjert og inspirerende arbeidsmiljø
Bli klimanøytrale
Bærekraftig produksjon
Wellspect Sustainability Good Health Banner

God helse og velvære

Bidrag til mål 3 "God helse og velvære", spesielt uthevet:

 • 3.8 Gi helsetjenester til alle som trenger det
 • 3.9 Redusere antall sykdommer og død som følge av skadelige kjemikalier og forurensning
 • 3.B Støtte forskning, utvikling og gjøre vaksiner og medisiner tilgjengelig for alle

Bidrag til mål 10 "Redusert ulikhet", spesielt uthevet:

 • 10.2 Fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering
 • 10.3 Sikre like rettigheter for alle og utrydde diskriminering

Målet vårt er å gjøre en reell forskjell hver eneste dag. Ved hjelp av produktene våre kan brukerne få et friere og mer selvstendig liv. Våre produkter bidrar i seg selv til god helse og velvære, samtidig som de har høye krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

De som trenger tjenestene våre er ofte rammet av nevrogene tilstander, som ryggmargsskade, Parkinsons sykdom, multippel skelerose eller spina bifida. Vi kan også tilby løsninger og hjelp til personer med funksjonsforstyrrelser, som irritabel tarm syndrom, problemer med prostata eller kvinner som har fått skade etter fødselen. Mange av disse menneskene opplever at symptomene begrenser deres hverdag, og stigmatiseringen rundt emnet gjør det vanskelig å be om hjelp.

Wellspects arbeider for at flere personer rundt i  verden skal få tilgang til løsningene våre. Vi utvider kontinuerlig til nye markeder og bruker flere globale kommunikasjonskanaler for å spre bevissthet og informere om våre produkter og tjenester. Vi initierte ACCT, Advancing Continence Care Together, et globalt forum som samler fagpersoner innen vitenskap, industri og helsepersonell med sikte på å dele, samhandle og diskutere hvordan man best kan fremme blære- og tarmbehandling til fordel for brukere over hele verden.

Les mer om ACCT her

Som en del av vårt mål om å bidra til god helse og velvære, deltar vi regelmessig i en rekke aktiviteter for å spre budskapet vårt. Vi driver tre blogger der vi deler vitenskapelig informasjon og brukerhistorier, vi gjennomfører opplæring gjennom salgsorganisasjonen vår og deltar i intervjuer og avisartikler med det mål å informere publikum om blære- og tarmspørsmål, løsningene og derved gjøre det enklere å snakke om dette.

Ytterligere et aspekt av arbeidet vårt mot bedre helse og velvære er vår sponsing og partnerskap. På våre mange markeder sponser vi ulike sportsarrangementer som rullestolrugby og rullestolbasket. Vi støtter også ved å være til stede på kampene, dele erfaringer og demonstrere produktene våre. Vi tilbyr også lagmedlemmene å delta i våre utviklingsprosjekter når det er behov for feedback fra brukerne. 

Tilbake til våre fokusområder
Wellspect Sustainability Work Place Banner

Sikker, engasjert og inspirerende arbeidsplass

Bidrag til mål 8 “Anstendig arbeidsvilkår og økonomisk vekst”, spesielt uthevet:

 • 8.1 Bærekraftig økonomisk vekst
 • 8.5 Full sysselsetting og anstendige arbeidsvilkår med lik lønn for alle

Bidrag til mål 9 «Bærekraftig industri, innovasjon og infrastruktur», spesielt uthevet:

 • 9.2 Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering
 • 9.4 Oppgradere alle industri og infrastruktur for økt bærekraft 

Motivasjon, inspirasjon& innovasjon

Vi er overbevist om at en motiverende atmosfære der vi kan utfordrer og utforsker nye ideer er en avgjørende faktor når vi skaper innovasjoner. Som selskap tar vi ansvar og investerer i sikkerhet, utvikling og trivsel for våre ansatte. Vi bryr oss om hverandre og møter utfordringene våre med glede og gjensidig respekt.

Sikkerhet først

Sikkerhet på arbeidsplassen er vår høyeste prioritet og et sentralt fokus i den daglige produksjonen. Vi evaluerer jevnlig data fra risikoanalyser, HMS runder (helse, miljø og sikkerhet), avvik-, ulykkesrapportering, for å nevne noen, for å sikre at arbeidsplassen vår er så trygg som mulig for våre ansatte. I tillegg til dette gjennomgår alle nye ledere opplæring i miljø og arbeidsmiljø. Sikkerhetsrunder gjennomføres regelmessig og risikovurderinger utføres ved alle endringer i våre aktiviteter (drift, lokaler, utstyr eller arbeidsmetoder).

Velvære og respekt

Vi mener at en attraktiv og bærekraftig arbeidsplass er en forutsetning for økonomisk vekst. Fysisk sikkerhet er selvsagt prioritet, så vel som det sosiale arbeidsmiljøet og dermed alles individuelle velvære. Som selskap har vi flere aktiviteter på plass for å fremme dette, for eksempel konkurranser med skrittelling, subsidiert massasje og tilskudd til trening.

Effektivitet og etterlevelse

Produksjonen vår har høy ressurseffektivitet, som er en forutsetning for produksjonen i Sverige. Vi krever også at våre leverandører følger våre etiske retningslinjer (Code of Ethics and Business Conduct), som inneholder krav til menneskerettigheter, sosiale forhold, arbeidsmiljø, bærekraft og antikorrupsjon, i tillegg til gjeldende lovgivning.

 

Tilbake til våre fokusområder
Wellspect Sustainability Climate Neutral Banner

Bli klimanøytrale

Bidrag til mål 9 «Bærekraftig industri», spesielt uthevet:

 • 9.4 Oppgradere all industri og infrastruktur til økt bærekraft
 • 9.5 Forbedre forskning og oppgradere industriell teknologi 

Bidrag til mål 12 “Ansvarlig forbruk og produksjon», spesielt uthevet:

 • 12.2 Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser
 • 12.4 Ansvarlig håndtering av kjemikalier og avfall
 • 12.8 Fremme allmenn kunnskap om bærekraftige livsstil 

Minsket fotavtrykk gjennom bevisste steg

Vi anstrenger oss for å redusere klimaavtrykket så mye som mulig og anerkjenner FNs klimapanels ledende rolle i å forstå vitenskapen og evaluere effekten av klimaendringene. Vi vil at kundene våre, som er avhengige av våre produkter, skal vite at vi gjør alt for å redusere klimaavtrykket produktene skaper. Vi er samtidig ydmyke overfor det faktum at denne oppgaven er svært utfordrende.

Redusere klimapåvirkningen

Målet vårt er å bli klimanøytrale. Vi kartlegger alle kilder til utslipp av karbondioksid, både fra direkte og indirekte kilder. Gjennom planlagte praktiske tiltak tar vi sikte på å gradvis redusere klimapåvirkningen. Produksjon og håndtering av produktene våre er de største bidragsyterne til klimapåvirkningen vår i dag, og ved å utføre detaljerte livssyklusanalyser kan vi finne hvor de største problemene ligger og arbeide for å forbedre dem.

Bevisst materialvalg

Vi ønsker at alle nye produkter skal utvikles med tanke på miljøet, både komponenter og produksjonsprosessen. I fremtiden ønsker vi at bruk av fossilfrie materialer skal være et åpenbart valg. For de fleste av materialene som brukes i dagens produkter finnes ennå ikke fossilfrie alternativer som er godkjent for bruk i medisinsk produkter.

Miljøfokus

Gjennom hele 2019 har vi sett på hvordan vi kan bruke mindre materialer, mer resirkulerbare materialer og for fremtiden helt nye materialer for å redusere klimaavtrykket vårt. Vi har også fokus på å redusere mengden løsemidler som brukes i vår produksjon, og arbeider aktivt med å erstatte kjemikalier med mer miljøvennlige alternativer.

 
Tilbake til våre fokusområder
Wellspect Sustainable Production Banner

Bærekraftig produksjon gjennom hele verdikjeden

Bidrag til mål 8 “Anstendig arbeid og økonomisk vekst, spesielt uthevet:

 • 8.4 Forbedre ressurseffektivitet i forbruk og produksjon
 • 8.7 Utrydde moderne slaveri, menneskehandel og barnearbeid
 • 8.8 Beskytte arbeidstakernes rettigheter og fremme trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle 

Bidrag til mål 12 “Bærekraftig forbruk og produksjon», spesielt uthevet:

 • 12.2 Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser
 • 12.4 Ansvarlig håndtering av kjemikalier og avfall
 • 12.5 Redusere avfallsmengden betydelig
 • 12.6 Oppfordre selskaper til å bruke bærekraftige metoder og rapportering 

Vi ønsker at kundene våre skal kunne stole på at produktene våre produseres på en bærekraftig måte, både i våre egne produksjonsprosesser, så vel som hos våre leverandører.

Minimere, redusere og resirkulere

Vi strever etter at vår virksomhet skal være så ressurseffektiv som mulig ved å minimere forbruket av naturressurser, redusere energibruken og gjenvinne gjenværende materialer. Der det er mulig prøver vi å unngå å skape avfall. I 2019 oppdaterte vi livssyklusanalysene for produktene våre for å prioritere de riktige aktivitetene og redusere miljøpåvirkningen. Gjennom målrettet innsats, ved hjelp av digital teknologi, har vi klart å redusere avfallsmengden i produksjonen betydelig.

Avfallshåndtering og gjenvinning av utslipp

Vi har strenge retningslinjer for kjemikalie- og avfallshåndtering på fabrikken i Mölndal, Sverige. Disse ble også nylig blitt implementert i fabrikken vår i Kazan, Tyrkia. I produksjonen av katetre trenger vi å bruke løsningsmidler som til en viss grad frigjør VOC (Volatile Organic Compounds). Utslippene fanges opp og renses så mye som mulig. Vi har to renseanlegg - ett for VOC fra klorerte løsningsmidler, som bruker et karbonfilter med en rensingsgrad på 99%, og et fra ikke-klorerte løsningsmidler. VOC fra ikke-klorerte løsningsmidler renses av en termisk forbrenningsovn, og rensegraden for dette er høyere enn 98%.

Ansvar gjennom hele forsyningskjeden

Vi krever at leverandørene våre følger våre kjerneverdier og oppfyller vår «code of conduct», og vi jobber alltid med å forbedre evaluerings- og oppfølgingsprosessen. I løpet av 2019 reviderte vi prosessen vår for evaluering av leverandører og avsatte mer tid til bærekraftspørsmål. Vi tror på at samarbeid med leverandørene våre og ha en åpen dialog er viktig. Først da kan vi gjøre en reell forskjell og være troverdig og transparente både oppover og nedover i verdikjeden.

 
Tilbake til våre fokusområder