The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Debatt vedrørende omfang av nytt nasjonalt anbud

Det har tidligere vært uklarheter om det nasjonale anbudets omfang. 

Det er nå klart at helsepersonell kan benytte seg av de produktene som er mest hensiktsmessig i forhold til optimal hjemmebehandling for den enkelte pasient.

Les brev fra Sykehusinnkjøp nedenfor.

MFV Inkontinens

Det vises til brev av 31. mars vedrørende rammeavtale for leveranse av inkontinensmateriell og spørsmål om bruk av vareprøver fra andre leverandører enn avtaleleverandør på poliklinikkene. Rammeavtalene gjelder bruk av produkter til pasientbehandling som fysisk finner sted på helseforetakene, enten dette skjer på poliklinikk eller andre avdelinger, eksempelvis ved operasjon eller annen behandling på sengeposter i forbindelse med pasientinnleggelse. Sykehusinnkjøp HF («Sykehusinnkjøp») har aldri ment at rammeavtalene skulle omfatte blåreseptmarkedet. Demonstrasjon og opplæring i hjemmebruk faller således utenfor de aktuelle rammeavtalenes anvendelsesområde.

Avtaleinformasjonen Sykehusinnkjøp sendte helseforetakene den 16. mars søkte å oppklare situasjonen som har oppstått i forbindelse med overgang til ny leverandør. Sykehusinnkjøp har aldri oppfordret helseforetakene til å prioritere avtaleprodukter fremfor andre leverandører når det kommer til opplæringved poliklinikker. Avtaleinformasjonen er imidlertid tolket på flere måter, og det ble derfor sendt en presisering 4. april hvor følgende fremkom:

«Det vises til avtaleinformasjon av 16. mars vedrørende de nasjonale rammeavtalene for leveranse av inkontinensmateriell. Sykehusinnkjøp HF har blitt gjort oppmerksom på at teksten kan forstås på flere måter hva angår bruken av vareprøver fra andre leverandører enn avtaleleverandør ved opplæring av pasienter i hjemmebruk på poliklinikker. Sykehusinnkjøp ønsker å presisere at helsepersonell under slik opplæring benytter seg av de produktene som er mest hensiktsmessig i forhold til optimal hjemmebehandling for den enkelte pasient. Når det i den tidligere avtaleinformasjonen ble sagt at avtaleproduktene bør inkluderes i den grad det er medisinsk forsvarlig var ikke meningen at kun produkter fra avtaleleverandør skal benyttes, men at de også kan benyttes. Dersom en pasient får demonstrasjon av flere produkter som kan være hensiktsmessige å bruke i forhold til hans spesifikke behov kan avtaleproduktene også inngå i demonstrasjonen sammen med andre produkter all den tid det er medisinsk forsvarlig. Dersom demonstrasjonen kun omfatter ett produkt, benytter helsepersonell etter faglig skjønn det produktet som best ivaretar optimal pasientbehandling»

Endelig gjøres det oppmerksom på at Sykehusinnkjøp har vært i dialog med Coloplast vedrørende deres implementeringsaktiviteter og bedt om at alle fremtidige henvendelser hva angår forståelse av rammeavtalene rettes til Sykehusinnkjøp direkte.

Med hilsen
Andreas Kiperberg
Advokatfullmektig

Sykehusinnkjop


Vår ref: 2016/107-165
Vår dato: 06.04.2017