The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
learning and development full width

Prestasjonsledelse

Wellspect HealthCare er del av et globalt selskap med en kultur som gir gode vilkår for karriereutvikling. Vi mener vi kan stimulere til karriereutvikling ved å holde på ekspertise, utnytte ressurser optimalt og gi ansatte mulighet til å realisere sine evner innenfor Wellspect HealthCare. Vi mener det er viktig å stimulere til karriereutvikling i samarbeid med våre ansatte.

Prestasjonsledelsessystemet vårt gir deg mulighet til å drøfte prestasjonsresultater, sterke sider, utviklingsbehov og personlige karrieremål med lederen din. Hos Wellspect HealthCare får du en individuell utviklingsplan som gjør det mulig for deg å sette deg både kortsiktige og langsiktige karrieremål. En gang i året møtes du og lederen din for å fastsette mål og utviklingsplan for deg. Minst én gang i perioden går du gjennom de individuelle målene og utviklingsplanen din. Sannsynligvis vil utviklingsplanen omfatte en rekke ulike aktiviteter avhengig av målene og foretrukket læringsmåte.

Introduksjonsprogram 

Alle som er ansatt i Wellspect HealthCare, tar del i introduksjonsprogrammet vårt. Hensikten med dette programmet er at du raskt og effektivt skal bli kjent med og engasjere deg i virksomheten, prosessene og den nye rollen din. Programmet starter i det øyeblikket du mottar arbeidsavtalen. Programmet dekker en rekke emner, som selskapets historie, visjon, verdier, retningslinjer, organisasjon og globale velværeprogram, slik at du får en god start i Wellspect HealthCare.

Introduksjonsprogram for ledere

Hensikten med introduksjonsprogrammet for ledere er å gi ledere en plattform for arbeidet deres, og innholdet i programmet fastsettes på grunnlag av virksomhetsbehov og forventninger til lederrollen. De ulike delene av programmet vil gi lederen støtte samt ferdighetene og verktøyene som han eller hun trenger for å håndtere sitt viktige lederansvar. 

70:20:10-modellen for læring

Ulike mennesker lærer på ulike måter og foretrekker derfor ulike læringsmåter. Vår tilnærming til læring bygger på 70:20:10-modellen, og vi mener erfaring og faktiske situasjoner er den beste måten å lære på. 70 % av læringen bør være erfaringsbasert og finne sted på arbeidsplassen. 20 % er relasjonsbasert læring som finner sted i omgivelsene våre gjennom coaching, tilbakemeldinger eller mentorering, og kun 10 % av læringen skjer i form av seminarer, forelesninger, e-læring og bøker.

Bygge kvalitet i salgsprosessene

Vi tilbyr salgsmedarbeiderne kontinuerlig utvikling fra ansettelsestidspunktet for å fremme salgsferdigheter og bygge kvalitet i salgsprosessene. Aktivitetene kartlegger så vel strukturelle som individuelle utviklingsbehov og inkluderer omfattende opplæring om produkter og behandlingsmåter, faglige og rådgivende salgsteknikker og salgsadministrasjon.