The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Klimapåvirkning

Wellspect HealthCare anerkjenner FNs klimapanel (IPCC) sin verdensledende rolle for forståelse av klimaendringer og effekten av slike, og vi godtar panelets konklusjoner. IPCC har konkludert med at natursystemene i verden blir påvirket av regionale klimaendringer, særlig temperaturøkninger, som med stor sannsynlighet skyldes utslipp av drivhusgasser fra menneskelig aktivitet.
climate impact full width

Wellspect HealthCare har gjort en stor innsats for å redusere utslippene av flyktige organiske forbindelser, VOC, til luft og vann. Renseutstyret består av karbonfiltre med over 99 prosent effekt. De største utslippskildene er forurenset varm damp fra rengjøring av karbonfiltre for luftbehandling og forurenset skyllevann fra prosessen. Det forurensede prosessvannet renses i en kompleks ekstraksjonsprosess i to trinn og overføres deretter til et eksternt kommunalt behandlingsanlegg.

Wellspect HealthCare benytter to steriliseringsmetoder på produktene. Den ene metoden er sterilisering med etylenoksid, og den andre metoden er sterilisering ved stråling. Siden etylenoksid er en giftig, reaktiv og brennbar gass, må forsvarlige håndterings- og sikkerhetstiltak være på plass for at driften skal være trygg. Den forurensede luften blir behandlet i en katalytisk forbrenningsovn som har en behandlingskapasitet på mer enn 99 prosent, før luften blir sluppet ut i atmosfæren.

Det meste av varetransporten foregår med lastebil, supplert med jernbane, båt og fly. Transportleverandørene våre er velrenommerte transportselskaper med miljøfokus dokumentert gjennom ISO 14001.

Våre retningslinjer for reiser anbefaler at det alltid bør tas hensyn til miljøbelastningen ved valg av transport under forretningsreiser. Behovet for reisen og antall reisende skal også vurderes nøye. Vi oppmuntrer til konferanser via telefon, video og Internett.