The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
environment health safety full width

Helse, miljø og sikkerhet

Som en ledende global leverandør av nyskapende produkter og tjenester innen urologi og kirurgi er vi:

  • Proaktive i vår tilnærming til miljøspørsmål, og vi tar miljøansvaret vårt på alvor gjennom å oppmuntre til utvikling og innføring av miljøvennlige prosesser og teknologier. Gjennom prinsippene om reduksjon, gjenbruk og gjenvinning reduserer vi miljøpåvirkningen fra våre aktiviteter, produkter og tjenester. Vi velger fornybare ressurser når dette er mulig.
  • Systematiske i vernet av våre ansattes helse og velferd. Vi sørger for arbeidsforhold som sikrer våre ansattes ytelse, sikkerhet, helse, lojalitet og trivsel på arbeidsplassen. Skal virksomheten vår være bærekraftig, er det viktig at våre ansatte kan opprettholde en god balanse mellom arbeid og fritid.
  • Trofaste mot gjeldende regelverk og andre forpliktelser vi påtar oss. Vi driver virksomheten vår i et helhetsperspektiv og legger vekt på retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet i alle deler av organisasjonen og i valg av partnere.
  • Glødende i vårt kontinuerlige arbeid for en bærekraftig framtid. Kontinuerlige forbedringer er nødvendig dersom vi skal oppfylle vårt ansvar overfor samfunnet og styrke konkurranseevnen vår.

Fokusområder

Retningslinjene gir et rammeverk for aktivitetene og målene våre i utviklingen av et styringssystem. I dag har vi fokus på følgende områder:

  • materialer, løsemidler og steriliseringsmetoder
  • energiforbruk og karbonfotavtrykk
  • ulykker, personskader og arbeidsrelatert sykdom

Vi arbeider aktivt for at verden skal bli grønnere og bedre

I Wellspect HealthCare tar vi vårt ansvar som et globalt ledende medisinteknologisk selskap på alvor. Vi er alltid på utkikk etter måter å forbedre produksjonen og prosessene våre på, slik at vi kan være så effektive som mulig, uten at det går ut over helse, miljø og sikkerhet.

Gjennom prinsippene om reduksjon, gjenbruk og gjenvinning reduserer vi miljøpåvirkningen fra våre aktiviteter, produkter og tjenester. Fornybare ressurser som vann, vind, sol og biodrivstoff er førstevalg for oss når dette er en tilgjengelig løsning. Vi sparer energi der det er mulig, for å bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet på lang sikt. Vi mener at vi i første rekke har ansvar for å bedre energieffektiviteten og bruke karbonsparende alternativer til fossile drivstoff. 

Engasjementet vårt er svært tydelig, med årlige mål for ressursreduksjon, produksjonsutvikling, lokal avfallshåndtering og optimalisert logistikk innen emballering og distribusjon av produktene våre. Transportleverandørene våre er velrenommerte transportselskaper med miljøfokus dokumentert gjennom ISO 14001.

Produktene våre skal alltid utformes slik at de gir minst mulig miljøpåvirkning i hele produktets levetid, inkludert materialvalg, produksjonsmåter og håndtering av brukte produkter. Vi har nylig gått over til et PVC-fritt plastmateriale kalt POBE for en stor del av vårt katetersortiment som svar på økende miljøbekymringer. Vi skal jobbe kontinuerlig for å gjøre framtiden mer bærekraftig på alle nivåer. Vi arbeider for at verden skal bli grønnere og bedre.

Publisert 15. des. 2014