The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Materialer og kjemikalier

Produktmaterialer og -utvikling

Produktene våre skal være trygge for brukerne. I tillegg skal de utformes slik at de gir minst mulig miljøpåvirkning i hele produktlevetiden, også når det gjelder materialvalg, produksjonsmåter og håndtering av brukte produkter. Våre beslutningstakere i forskningsprosessen bruker derfor livssyklusanalyser (Environmental Life Cycle Assessment – ELCA) som verktøy for å nå denne målsettingen.

materials and chemicals full width

Kjemikalier og regelverket REACH

Vi går kontinuerlig gjennom hvilke kjemikalier vi bruker, slik at vi skal kunne redusere den negative miljøpåvirkningen. Vi har som mål å erstatte så mange farlige kjemikalier som mulig med løsninger som er like effektive, men mindre skadelige. Ethvert farlig kjemikalium som vi bruker, blir normalt brukt i svært små mengder, og mange brukes kun på laboratoriet.

Wellspect HealthCare er per definisjon annenhånds bruker av kjemikalier og produsent av produkter som inneholder kjemiske stoffer. Vi har kartlagt alle våre viktigste materialer og kjemiske stoffer for å sikre at de forhåndsregistreres, og deretter registreres, av leverandørene våre. Vi har ikke mottatt signaler som tyder på at det vil bli nødvendig å trekke tilbake kjemiske stoffer eller materialer fra markedet på grunn av kravene i REACH.

Som produsent av produkter i EU er Wellspect HealthCare forpliktet til å be Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA, om godkjenning dersom et produkt inneholder kjemiske stoffer som står på REACH sin kandidatliste over kjemiske stoffer som gir grunn til stor bekymring. Per i dag gjelder denne forpliktelsen kun innholdet av DEHP i våre PVC-baserte artikler. Vi arbeider imidlertid for å finne en erstatning for DEHP.

I produksjonsprosessen for LoFric bruker vi organiske løsemidler klassifisert som flyktige organiske forbindelser, VOC. Flyktige organiske forbindelser er de viktigste kjemikaliene vi bruker. Utslipp av flyktige organiske forbindelser blir samlet i karbonfiltre med over 99 prosent effekt. Det oppsamlede løsemiddelet kan deretter renses og brukes på nytt. Over 90 prosent av løsemidlene vi bruker, er gjenvunnet gjennom denne interne prosessen.